Teknoloji Nedir?

Teknoloji Nedir?

Teknoloji; bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisidir. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilimsel araştırma sonucu elde edilen bilgilerin tümü olarak da nitelendirilebilir.

 

İnsanlar, doğal dünyanın malzemelerini aletlere, makinelere ve yaşamalarına yardımcı olacak sistemlere dönüştürebilen tek canlılardır. Bazı hayvanlar bir şeyler yapabilse ve aletler kullanabilse de bunu yapma şekilleri hemen hemen hiç değişmez. İnsan teknolojisi çok farklıdır; insanlar yeni gereksinimlerini görebilir, bunları karşılamak için yeni yollar bulabilir ve rastlantı sonucu ortaya çıkan buluşların önemini kavrayabilir. Örneğin, ateşin bulunması onun, kili çanak çömleğe ya da kayaları metallere dönüştürebilme gücünün keşfedilmesi modern dünyaya geçişi olanaklı kılmıştır. Geçtiğimiz birkaç yüzyıl boyunca bilim insanları malzemelerin ve makinelerin çalışma biçimlerinin altında yatan nedenleri bulmuşlardır. Bu bilgiden hareket edilerek mevcut malzemeler geliştirilmiş, yeni malzemeler icat edilmiş, fen ve matematik bilimleri kullanılarak bu malzemelerin yüzme giysilerinden uçaklara kadar çok değişik alanlarda kullanılması sağlanmıştır.

Bir şey yapmanın ilk aşaması tasarımdır, yani ne gereklidir ve nasıl sağlanabilir sorularının yanıtıdır. Tasarımcılar fikirlerini hayata geçirebilmek için çok çeşitli malzeme, yöntem ve parçaya sahiptirler. Günümüzde tasarımcıların yükünün büyük bir bölümünü bilgisayarlar almıştır. Ancak iyi çalışan, ucuza mal olan ve kullanıcısını hoşnut eden şeylerin üretilmesi için insan zekasına ve yeteneğine gereksinim vardır.

Endüstrinin ve hükümetlerin, yeni ya da gelişmiş teknolojilere öncülük edecek bilimsel araştırmalara finansman desteği vermeye başlamasıyla, teknoloji “uygulamalı bilim” olarak yakın zamanda ortaya çıkmıştır. Sanayinin en belirgin öğesi teknoloji üretebilmektir. Uluslar teknoloji üretip, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunmada da caydırıcılığı sağlayabilir. Bu yüzden teknoloji üretilmesi ülkelerin gelişimi ile doğru orantılıdır.

KAYNAKLAR:
1- Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2006
2- Teknoloji, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Başvuru Kitaplığı, Mayıs, 2008
3- http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts
4- http://dergipark.gov.tr/download/article-file/223815